Politika integrisanog sistema menadžmenta

Najviše rukovodstvo GRAMPER-a uspostavlja sledeću Politiku IMS-a kao dokument kojim utvrđuje misiju, viziju i strategiju za njihovo ostvarenje:

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽEMENTA

GRAMPER utvrđuje ovu Politiku integrisanog sistema menadžmenta radi obezbeđenja da će proizvodi koje isporučuje ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa.

Cilj GRAMPER-a je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu kvaliteta pružanja usluge i kvaliteta proizvoda koji su predmet pružanja usluge prodaje.

Ovaj cilj GRAMPER ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem integrisanog sistema menadžmenta usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018 i SRPS ISO/IEC 27001:2014, što obuhvata:

 • Mere za povećanje zadovoljenja korisnika i zainteresovanih strana,
 • Stalnu modernizaciju opreme i obuku kadrova,
 • Ostvarenje liderske uloge rukovodstva,
 • Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti uprocesu pružanja usluge,
 • Prevenciju zagađenja, smanjenju potrošnje prirodnih resursa, smanjenju otpada iz svih procesa
 • Smanjenje rizika po bezbednost i zdravlje zaposlenih,
 • Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika,
 • Stalno poboljšanje kvaliteta pružanja usluge prodaje proizvoda, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radui bezbednosti informacija,
 • Podizanje nivoa svesti zaposlenih o kvalitetu poslovanja, očuvanju životne sredine, zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu i bezbednost informacija,
 • Odlučivanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na proizvode i procese pružanja usluge,
 • Stvaranje poverenja kod svih zainteresovanih strana kao organizacija koja izuzetnu pažnju poklanja zaštiti ličnihi poslovnih podataka,
 • Razvijanju partnerskih odnosa sa isporučiocima.

Politika integrisanog sistema menadžmenta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva IMS-a i usmerava GRAMPER-u naporima za stalno poboljšavanje.

U Beogradu, decembru 2020. godine

Direktor
Ješević Mirjana

Politika kvaliteta gramper Sertifikati ISO - gramper ISO seertifikati ISO - sertifikacija
© Gramper 2021.